top of page

Algemene voorwaarden

 

 

1. Algemeen: 

In deze voorwaarden wordt REKLAM, met zetel te Grote Baan 48 2235 Hulshout, België, KBO 0646.838.362 verder aangeduid als "REKLAM" en haar contractpartner als de klant. 
Alle offertes, mails en enige andere documenten uitgaande van REKLAM en alle overeenkomsten tussen REKLAM en de klant zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant.

2. Voorwerp:

De overeenkomsten die REKLAM uitvoert kunnen betrekking hebben op het leveren van goederen, het leveren van diensten en het verhuren van goederen alsook een combinatie hiervan. Het resultaat van de inspanningen van REKLAM worden het ‘product’ genoemd.
Het bezorgen van productie-elementen (afbeeldingen, teksten, kopij en/of digitale bestanden …) met het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan REKLAM de uitvoering van het werk toe te vertrouwen en de volgens deze algemene voorwaarden afgesproken prijs te vergoeden. 
De verbintenis die ontstaat tussen de klant, die de order geeft en REKLAM, die de order aanvaardt, betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

3. Prijzen en offertes:

De bestekken en prijsoffertes van REKLAM zijn gebaseerd op geldende waarden van lonen en materialen. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 1 maand voor de uitvoering van de opdracht binnen de 3 maanden. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat voor REKLAM geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

4. Ontwerpen en concepten van REKLAM:

De door REKLAM gecreëerde modellen, logo’s, concepten, schetsen, foto’s, dia’s, lay-out, merken, tekeningen, audio en/of visuele producten, ontwerpen, films, clichés enz. zijn eigendom van REKLAM en mogen op generlei wijze gereproduceerd of verveelvoudigd worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. De klant kan zich niet verzetten tegen het recht van REKLAM om haar naam te vermelden op de door haar geproduceerde en geleverde producten.

5. Ontwerpen en concepten van derden:

REKLAM zal niet verantwoordelijk zijn voor inbreuken op het reproductierecht van materiaal van derden (layouts, foto's, logo's, …) wanneer zij enkel te goeder trouw overging tot uitvoering van de aan haar verleende opdrachten. Alleen de klant zal hiervoor aansprakelijk zijn. Bij betwisting wordt de uitvoering van de overeenkomst tussen REKLAM en de klant geschorst.

6. Zetsel, drukproeven, order tot afdrukken en goed voor druk:

De klant heeft recht op voorafgaande digitale proeven (PDF proefbon). Deze exemplaren voor het afdrukken geleverde proeven worden met de hand en op gewoon papier getrokken. Wanneer de klant evenwel reeds verzorgde drukproeven in overeenstemming met de definitieve druk vereist, worden de extra kosten en lonen die hieruit voortkomen in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire druk- en printproeven.

Teruggave van de proefdrukken of het proefbeeldmateriaal zonder opmerkingen of met ‘Goed voor druk’ ontslaat REKLAM van alle verantwoordelijkheid betreffende de door de klant, na of tijdens het drukken, verveelvoudigen, verspreiden of uitzenden, vastgestelde fouten, inclusief typ- of schrijf- of spellingsfouten. 

Ingeval van noodwendigheden van de dienst waaronder tijd- en planningsvereisten, behoudt REKLAM zich het recht voor eenzijdig af te wijken van het hierboven vermelde voorafgaandelijk inzage- en keuringsrecht zonder dat dit aan de klant het recht kan geven op schadevergoeding of prijsvermindering.

7. Lettersoort en kleurenidentiteit:

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, bepaalt REKLAM de lettersoort evenals de lay-out/opmaak.
Kleurafwijkingen tot 5% zijn aanvaardbaar. De volmaakte onveranderlijkheid of kleurechtheid der inkten wordt evenwel nooit gewaarborgd door REKLAM. Hiervoor kan alleen beroep gedaan worden op de leverancier van de inkten/media/printers.

8. Levering:

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle vermelde levertermijnen zuiver indicatief en niet bindend t.a.v. REKLAM. Overschrijding van de levertermijn geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Levertermijnen worden bij REKLAM altijd uitgedrukt in 'werkdagen'. Collectieve vakanties, officiële feestdagen en brugdagen tellen hierin niet mee.

Bij niet-terugzenden door de klant van opmerkingen op proeven, proefbon en de aanmaakorder of bij niet-inlevering door de klant van alle geschikte elementen (fysiek of digitaal) nodig voor het maken van het product, zal REKLAM in elk geval genoodzaakt zijn de levertermijnen verlengen.

Uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen levertermijnen beginnen pas te lopen vanaf de werkdag die volgt na ontvangst van akkoord of "goed voor druk" van de klant of op die van de afgifte van de nodige documenten en elementen met het oog op het aanmaken van het product of de verstrekking van de dienst.

9. Plaatsing:

De klant garandeert dat er voldoende toevoer is van nutsvoorzieningen, dat de werf voldoende toegankelijk is en dat de ondergrond gemakkelijk bewerkbaar is, in de meeste gevallen is dit losse ondergrond of een intacte steen-/betonsoort. Bij gebreke daaraan zal REKLAM het recht hebben om de bijkomende kosten aan de klant aan te rekenen. In elke offerte voorziet REKLAM een standaard montage of uurprijs incl. vermelde garantie met uitzondering van overmacht. Bij het beschadigen van niet zichtbare of gecommuniceerde leidingen/nutsvoorzieningen of structuren is REKLAM niet aansprakelijk.

10. Bewaring:

REKLAM dient modellen, logo’s, tekeningen, schetsen, foto’s, dia’s, lay-out, merken, audio en/of visuele producten, films, clichés enz. niet te bewaren, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen met een daaraan gekoppelde vergoeding voor de duur en belangrijkheid van het te bewaren product en de kosten verbonden aan bewaring.

11. Betaling:

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen dienen facturen op voorhand of contant betaald te worden, hetzij bij montage of levering.

Bij niet of laattijdige betaling, zal een intrest van 10% verschuldigd zijn op het openstaande bedrag vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien zal een niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd zijn met een minimum € 100, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Invorderingskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en kunnen afzonderlijk worden aangerekend door REKLAM of Incasso.

Het is de klant niet toegestaan schuldvergelijking toe te passen. Indien een factuur op verzoek van de klant op naam van een derde wordt opgesteld, zullen beiden hoofdelijk gehouden zijn t.a.v. REKLAM 
Betalingen worden eerst aangerekend op intresten, nadien op schadevergoeding en kosten en uiteindelijk op de facturatie in hoofdsom, ongeacht enige andersluidende vermelding van de klant bij betaling. 

12. Annulatiekost

REKLAM heeft het recht een annulatiekost van 250€ aan te rekenen wanneer een bestelling geannuleerd wordt ná een eerdere bevestiging ervan.

13. Wijziging facturatiegegevens

Gelieve bij bevestiging van een bestelling de facturatiegegevens na te kijken. Bij wijziging hiervan achteraf, of bij her-facturatie, rekenen wij een administratieve kost aan van 15€.

14. Eigendomsvoorbehoud:

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over naar de klant na de volledige betaling van alle aan REKLAM verschuldigde bedragen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten, schadevergoeding en intresten, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten of indien anders vermeld.

15. Klachten:

Klachten met betrekking tot facturen dienen op straffe van verval binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving (bij voorkeur vergezeld van foto's) van de klacht aan REKLAM overgemaakt te worden.  Deze klachten dienen ook duidelijk de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken van geleverde producten en diensten dienen op straffe van verval onmiddellijk bij ontvangst te worden meegedeeld en vervolgens schriftelijk en met behoorlijke omschrijving (bij voorkeur vergezeld van foto's) van de klacht aan REKLAM over gemaakt te worden. Het verwerken of gebruiken van de geleverde producten of diensten staat gelijk aan aanvaarding en brengt verval van het recht op klacht mee.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken van geleverde producten en diensten dienen op straffe van verval binnen acht dagen na het ontdekken van het gebrek, maar ten laatste voor het verstrijken van de garantietermijn zoals verder bepaald wordt in deze voorwaarden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving (bij voorkeur vergezeld van foto's) van de klacht aan REKLAM overgemaakt te worden.

Producten waaromtrent een klacht werd ingediend, dienen bovendien op straffe van verval samen met de klacht teruggezonden te worden aan REKLAM.  
Onderzoek van een klacht betekent geenszins de erkenning van de gegrondheid van een klacht en geven aan de klant nooit het recht zijn betalingen op te schorten. 

Indien een klacht gegrond blijkt, zal de aansprakelijkheid van REKLAM beperkt blijven tot de herstelling of de vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan REKLAM

REKLAM zal voor geen enkele andere kost aansprakelijk zijn. Arbeidsuren worden bij elke herstelling/verplaatsing verrekend en dienen vergoed te worden aan RK Design art.

16. Garantie:

REKLAM verleent op de door haar vervaardigde producten géén kleurvastheid, wel de garantie die de leverancier biedt van het geleverde product. Tevens een garantie van 1 jaar op constructies (exclusief arbeidskosten, kosten hoogwerker, materialen…). Garantie op schade na overmacht zoals wind, water of brand zijn in geen enkel geval van toepassing.

17. Overmacht:

REKLAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een order ten gevolge van overmacht, o.a. bij (doch niet beperkt tot) uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van REKLAM, tenietgaan van goederen, ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. REKLAM is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. REKLAM kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval een opdracht tot het leveren van diensten niet kan worden uitgevoerd wegens de onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden van de leverancier, zelfs ingeval van overmacht.

18. Ontbinding - eigendomsvoorbehoud - annulatie:

Bij niet-betaling of enige andere inbreuk door de klant op zijn contractuele verplichtingen, heeft REKLAM het recht elke verdere levering te schorsen. REKLAM behoudt in dit geval tevens het recht over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter indien de klant niet binnen 10 dagen na ingebrekestelling daartoe zijn contractuele wanprestatie rechtzet. REKLAM is gerechtigd haar schade lastens de klant te vorderen waarbij deze begroot wordt zoals bepaald in de 4de alinea van dit artikel.

REKLAM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en staking van betaling in hoofde van de klant, alsook bij het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. REKLAM is gerechtigd haar schade lastens de klant te vorderen waarbij deze begroot wordt zoals bepaald in de 4de alinea van dit artikel.

Indien de klant zijn bestelling annuleert zal een vaste en onherleidbare schadevergoeding aangerekend worden van 30% van de waarde van de totale opdracht of in voorkomend geval van het resterende gedeelte ervan en dit tot vergoeding van de gederfde winst en het geleden verlies. Indien REKLAM kan aantonen dat de omvang van de geleden schade groter is, kan een grotere schadevergoeding worden aangerekend.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle offertes en overeenkomsten met REKLAM zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.
Betwistingen zullen onder de uitsluitende bevoegdheid komen van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Turnhout.

bottom of page